Call Us Today: +48 570 267 511, 518 379 146

Mieszkanie z bonifikatą czy można sprzedać?

By in Nieruchomości with 0 Comments

Najemca lokalu mieszkalnego kupił od gminy ten lokal z wysoką bonifikatą. Po dwóch latach zbył ten lokal. Z tego powodu gmina zażądała od niego zwrotu udzielonej bonifikaty. Były właściciel lokalu zaczął jednak tłumaczyć, że przed zbyciem lokalu kupił inny, również mieszkaniowy. Środki uzyskane ze sprzedaży lokalu wykorzystał na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z wcześniejszej transakcji oraz na remont nowego lokalu. Czy w takim przypadku gmina może żądać od niego zwrotu bonifikaty?

Tak. Wskazywane przez byłego właściciela nieruchomości argumenty nie są wystarczające aby uznać, że zwrot bonifikaty nie jest należny.

Zasady związane ze zwrotem bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkaniowych nieruchomości (lokali) gminnych określone są w art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odnoszą się one do przypadku, gdy po dokonaniu sprzedaży, uzyskane z niej środki zostaną wykorzystane w ciągu 12 miesięcy na nabycie:

• innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo też

• innej nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Właściciel lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą jest związany tymi wytycznymi przez pięć lat od jego nabycia od gminy. Potem może swobodnie sprzedawać lub nawet darować niniejszą nieruchomość. Przed upływem pięciu lat musi jednak liczyć się z tym, że przy pochopnej sprzedaży lokalu wystąpi konieczność zwrotu udzielonej bonifikaty. Ustawodawcy chodzi bowiem o to, aby udzielanie bonifikaty realizowało konkretne cele (w tym przypadku zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych) i w związku z tym nie można zbyt łatwo obchodzić związanych z tym rygorów.

W podanym w pytaniu stanie faktycznym od nabycia nieruchomości od gminy upłynęły dopiero dwa lata. Czyli wciąż zbycie nieruchomości co do zasady obwarowane było konsekwencją w postaci zwrotu bonifikaty przez dotychczasowego właściciela. W sytuacji, gdyby po zbyciu nieruchomości została szybko nabyta kolejna (i wszystkie uzyskane z wcześniejszej sprzedaży środki pieniężne na ten cel zostały wykorzystane) bonifikaty nie trzeba byłoby zwracać. Jednak w przedmiotowym przypadku:

• nabycie kolejnej nieruchomości nastąpiło przed zbyciem nieruchomości uzyskanej od gminy,

• ponadto część środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości uzyskanej od gminy została przeznaczona na remont nowego lokalu.

Obie kwestie wpływają na to, że były właściciel nieruchomości musi zwrócić równowartość udzielonej bonifikaty. W orzecznictwie wskazano bowiem jednoznacznie, że wyłączenie obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie może nastąpić tylko wtedy, gdy nabycie innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości nastąpiło po dacie zbycia lokalu kupionego z bonifikatą (wyrok SA w Łodzi z dnia 1 października 2012 r., I ACa 674/12). Poza tym przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nabytego z bonifikatą na nakłady związane z wykończeniem, modernizacją bądź remontem innej nieruchomości nie mieści się w dyspozycji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (wyrok SA w Łodzi z 22 października 2013 r., I ACa 507/13).

Na marginesie można zastrzec, że zwrot równowartości bonifikaty będzie proporcjonalny do stopnia spełnienia wymogów ustawowych. Czyli jeżeli właściciel zbył nieruchomość uzyskaną od gminy, następnie nabył inną za niższą cenę – będzie musiał zwrócić jedynie część równowartości udzielonej bonifikaty – w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia (wyrok SA w Warszawie z 12 września 2012 r., I ACa 524/12).

Podstawa prawna: art. 68 ust. 2a pkt 5 63 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

Udostępnij to

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *